NYELVI VETÉLKEDŐ

A projekt keretében a tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak, elsősorban a négy alapkészségnek; a hallott és írott szöveg értése, a beszédkészség és az írás fejlesztése volt a cél. Fontosnak tartottam, hogy a megszerzett tudást tudják használni egy valóságos szituációban és ne csak a nyelvet, de a kultúrájukat is megismerjék.

A nyelvi foglalkozások és a hozzá kapcsolódó vetélkedők évfolyamonkénti csoport bontásban történtek meg. Az 5. és 6. osztályosok egymást követő 3-3 napon át, napi 2 órában mélyíthették el tudásukat, amit a vetélkedő követett, a 7.-es tanulókkal 2x 4 nap alatt  valósítottuk meg ugyanazt.

Életkoruknak és nyelvi tudásuknak megfelelő játékos feladatokon keresztül alkalmazhatták a már meglévő tudásukat és fejleszthették is azt. Nagy hangsúlyt fektettem, hogy a nyelv használhatóvá váljon a számukra. Legyőzve gátlásaikat, merjenek beszélni.

  • Beszédkészség és szövegértés fejlesztése – autentikus anyagokon keresztül, mint például dalok, versek, mondókák, kiszámolók.
  • Beszédkészség fejlesztése – tevékenységeken keresztül.
  • Integrált készségfejlesztés projektmunkában – tantárgyközi tartalmak felhasználásával.
  • A gondolkodási képességek és a nyelvi készségek együttes fejlesztése.
  • Szókincsfejlesztés és hallás utáni megértés fejlesztése.
  • A beszédkészség és az idegen nyelvi olvasás és írás fejlesztése egy adott témakörben.

A gyerekek jól érezték magukat és igazán aktívan vettek részt a foglalkozásokon és a vetélkedőkön is. Közös eredményhirdetéssel zártuk a programot, ahol a gyerekek elmondhatták tapasztalataikat, észrevételeiket.

——-

Angol nyelvi foglalkozások és vetélkedők 8. osztály

A csoport 11 fő nyolcadik osztályos tanulóból állt, akik szeretik az angol nyelvet. A csoportban a feladatoknál figyelembe vettem életkori sajátosságaikat. A lexikális tudás helyett inkább a játékosságon volt a hangsúly. A nyelvtani szerkezeteket különböző interaktív és társasjátékok segítségével gyakorolhatták. A feladatok során használhatták a modern technika adta lehetőségeket: interaktív tábla és internet elérhetőség.

Nagy hangsúlyt fektettem hallott és írott szövegértésük és kommunikációjuk fejlesztésére. Érdekes és igaz történetek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok segítségével nemcsak szövegértésük, de szókincsük is bővült, valamint szociális érzékenységük nőtt. Kommunikációs készségük fejlesztését Smart Cards és Bomb társasjátékok tették érdekessé, izgalmassá és élvezetessé a számukra. A szituációs játékokban még jobban megmutathatták képességeiket, hogyan boldogulnának el egy valós helyzetben, az étteremben, a postán vagy az utcán útbaigazítást kérve.

Kulturális és ország ismereti tudásukat is bővíthették. Az Egyesült Királyság történelméből Viktória királynő korával, a kor vívmányaival ismerkedhettek meg. Az USA történelméből a polgárháború idejét fedezték fel. Mindkét témában videót tekintettek meg, majd a hozzájuk kapcsolódó, a témát feldolgozó feladatokat kaptak.

A csoportban változatos munkaformákban dolgozhattak. Az egyéni munka mellett párban és kooperatív munkacsoportban oldották meg a feladatokat.

A vetélkedőkön versenyszellemük is kibontakozhatott.

A gyerekek jól érezték magukat a foglalkozásokon és a vetélkedőn is, mindezt mutatják a hozzászólásaik is: „Új dolgokat tanulhattunk meg”, „Vicces volt és nagyon jól éreztük magunkat”, „Szeretnénk, ha még több ilyen élményben lehetne részünk!”.

Rákóczi Enikő

 

——-

 

Az angol nyelvi foglalkozásokat négy évfolyamon: 5, 6, 7 és 8. osztályos tanulók körében szerveztem meg, összesen 39 fővel. A gyerekek mindegyike kiemelkedő teljesítménnyel rendelkezik az angol nyelvtanulás valamely részterületén, ami lehet hallott vagy írott szöveg értése vagy kulturális tevékenység is a nyelvtani tudás mellett.

A foglalkozások témájának megszervezése során nemcsak a nyelvtani gyakorlásra helyeztem a hangsúlyt, hanem kulturális ismeretek átadására is, amelyek kapcsolódnak más tantárgyakhoz is, mint például a történelem.

Interaktív és kommunikációs készséget fejlesztő játékokat vontam be, s a foglalkozásokat vetélkedővel zártuk. 5. és 6. évfolyamon 1-1, 7. és 8. évfolyamon 2-2 vetélkedő lebonyolítása történt meg. A feladatlapok kijavítása után a négy évfolyamon egyszerre történt az eredményhirdetés, a program végén. Ezen alkalom során minden gyereket jutalmaztunk egy-egy csokival és üdítőt fogyaszthattak. Kiemelkedő tevékenységüket angol nyelvű olvasmányokkal és gyakorlókkal díjaztuk, amelyeket az ELT Hungary könyvkiadótól rendeltem meg. Az olvasmányok koruknak megfelelően különböző szintűek voltak.

A gyerekek szívesen vettek részt a programban és jól érezték magukat.

Petneháza-nyelvi vetélkedő 1-2 Petneháza-nyelvi vetélkedő 1-3 Petneháza-nyelvi vetélkedő 1-4 Petneháza-nyelvi vetélkedő 1-5 Petneháza-nyelvi vetélkedő 1-6 Petneháza - nyelvi vetélkedő 2-01 Petneháza - nyelvi vetélkedő 2-02 Petneháza - nyelvi vetélkedő 2-03 Petneháza - nyelvi vetélkedő 2-04 Petneháza - nyelvi vetélkedő 2-05 Petneháza - nyelvi vetélkedő 2-06 Petneháza - nyelvi vetélkedő 2-07 Petneháza - nyelvi vetélkedő 2-08 Petneháza - nyelvi vetélkedő 2-09 Petneháza - nyelvi vetélkedő 2-10 Petneháza - nyelvi vetélkedő 2-11 Petneháza - nyelvi vetélkedő 2-12 Petneháza - nyelvi vetélkedő 2-13 Petneháza - nyelvi vetélkedő 3-1 Petneháza - nyelvi vetélkedő 3-2 Petneháza - nyelvi vetélkedő 3-3 Petneháza - nyelvi vetélkedő 3-4 Petneháza - nyelvi vetélkedő 3-5 Petneháza - nyelvi vetélkedő 3-6 Petneháza - nyelvi vetélkedő 3-7 Petneháza - nyelvi vetélkedő 3-8